Opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”

Umowa nr POIS.06.01.11-00-0078/22-00

Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu: 550 687,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 447 713,01 PLN

Kwota dofinansowania z FS: 380 556,05 PLN

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania mobilnością w obszarze funkcjonalnym Radomia poprzez opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+. Będzie to dokument strategiczny, zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb mobilności mieszkańców, sektora przedsiębiorstw i pozostałych interesariuszy istotnych dla miasta Radomia i jego otoczenia z uwzględnieniem poprawy jakości życia.

Na potrzeby opracowania Planu zostało zawarte porozumienie gmin obszaru funkcjonalnego Radomia. Radom jako miasto rdzeniowe podjął się roli Lidera i koordynatora tego procesu. Sygnatariuszami porozumienia są: Gmina Miasta Radomia, Gmina Gózd, Gmina Iłża, Gmina Jastrzębia, Gmina Jedlińsk, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Kowala, Gmina Miasta Pionki, Gmina Pionki, Gmina Przytyk, Gmina Skaryszew, Gmina Wierzbica, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew, Powiat Radomski

Plan mobilności oparty o istniejące praktyki planowania i zasady integracji i uczestnictwa będzie narzędziem ułatwiającym planowanie mobilności przy uwzględnieniu szerszego kontekstu funkcjonowania miasta. Będzie strategicznym zbiorem powiązanych ze sobą działań, których wdrożenie spełni potrzeby mobilności mieszkańców oraz innych „użytkowników” miasta obecnie i w przyszłości.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentu PZM GOFR wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wstecz