Wymagane dokumenty:

Pisemne zawiadomienie o utracie dowodu osobistego dokonane natychmiast po stwierdzeniu tego faktu.


Sposób załatwienia:

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, do którego złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.


Termin załatwienia:

Urząd niezwłocznie przyjmuje zgłoszenie.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

Uwagi:

Brak


Tryb odwoławczy:

Brak


Druk do pobrania:

Brak


INNE: Brak