Wniosek do CEIDG

Sposób załatwienia:

1. W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2. Od 1 lipca 2011 roku obwiązującym drukiem w rejestracji działalności gospodarczej zgłoszeniem zmian we wpisie, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej jest formularz CEIDG -1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej.
Wniosek można złożyć:

 • wypełniony wniosek samodzielnie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG https://prpd.ceidg.gov.pl. Weryfikacja wniosku, jego podpisanie odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
 • wypełniony wniosek w trybie anonimowym, który następnie wymaga zgłoszenia się w ciągu 7 dni do najbliższego Urzędu Gminy w celu potwierdzenia tożsamości przedsiębiorcy i przesłania wniosku do CEIDG.
 • zgłaszając się osobiście w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pokój nr 19, gdzie wniosek CEIDG-1 zostanie wprowadzony do systemu.
 • przesyłając wniosek listem poleconym do wybranego urzędu - niezbędne jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu przedsiębiorcy.
 • w imieniu przedsiębiorcy wniosek może złożyć pełnomocnik. Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo w treści powinno zawierać rodzaj czynności związanych z postępowaniem wpis o CEIDG, do których przedsiębiorca umocował swojego pełnomocnika.

3. Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

4. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG (art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

5. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku (art. 14 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

6. Zgodnie z art. 434 kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku , gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji lub zezwolenia (art. 14 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

8. Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG takich jak numer rachunku bankowego lub dane firmy prowadzącej dokumentację księgową.


Wymagane dokumenty - jeśli wniosek składany jest w urzędzie gminy:

 1. Wniosek CEIDG - do pobrania poniżej wraz z instrukcją wypełnienia ».
 2. Dowód osobisty lub paszport do wglądu.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa w imieniu przedsiębiorcy.

UWAGA:
- pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwionej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony podpis pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego

- adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

- pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu – dokument taki zwolniony jest z opłaty skarbowej.


Termin załatwienia:

Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku, pod warunkiem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764).


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku
Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Parter, pok. 19,
Tel. 48 32 13 087
Osoba odpowiedzialna: Halina Baran
Wniosek składa się online poprzez platformę CEIDG lub osobiście w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) - rozdział 3


Uwagi:

 1. Zaświadczeniem o prowadzeniu działalności jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl, który w każdej chwili można wydrukować samodzielnie.
 2. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG, gdyż same powinny sprawdzić jego wpis na stronie www.ceidg.gov.pl.
 3. Wszyscy zainteresowani bieżącą informacją o prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (on sam też) maja prawo i obowiązek sprawdzić samodzielnie stan prawny na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres strony: www.ceidg.gov.pl.
 4. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Ważne:

 1. Art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi: "Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe, jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu".
 2. Art. 37 ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi: "Domniemywa się ,że dane i informacje udostępnione przez CEIDG są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem faktycznym , każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ" (w sprawach udzielania koncesji, zezwoleń, licencji, wpisów do rejestrów działalności regulowanej).

Druki do pobrania:

pdf.pngWniosek o wpis do CEIDG

pdf.png Instrukcja Formularza CEIDG-1

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 4.
Pismo należy wydrukować w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE:

Wniosek CEIDG-1 publikowany na stronie Ministerstwa Rozwoju wraz z załącznikami