UWAGA MIESZKAŃCY! Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Jedlińsku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk, informuję, że od 23.01.2023 r. do 03.02.2023 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 04 (Referat Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Gruntami) przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk.

O bezpłatny odbiór i utylizacje ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk.

Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy w Jedlińsku niezbędne załączniki.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 04 oraz na stronie internetowej www.jedlinsk.pl (poniżej).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 32 13 098.

Wójt Gminy Jedlińsk

/-/ Kamil Dziewierz

DYŻURY LEŚNICZEGO

Grzegorz Rokiciński, specjalista do spraw lasów niepaństwowych, leśniczy Nadleśnictwa Radom w 2023 r. pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Jedlińsku we wtorki w godz. 9:00–11:00 w następujących terminach:

 • styczeń: 10, 17, 24;
 • luty: 7, 14, 21;
 • marzec: 6, 13, 20;
 • kwiecień: 11, 18, 25;
 • maj: 9, 16, 23;
 • czerwiec: 20, 27;
 • lipiec: 18 (zastępstwo);
 • sierpień: 8, 22, 28
 • wrzesień: 12, 19, 26;
 • październik: 10, 17, 24;
 • listopad: 7, 14, 21;
 • grudzień: 5, 12, 19.

Tel. 696 454 316

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

 że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Wola Gutowska oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Woli Gutowskiej stanowiących własność Gminy Jedlińsk a wyciąg z ogłoszenia o II przetargach zamieszczono w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są zbywane nieruchomości.

 II PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 16 listopada 2022r. (środa)
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19
W SALI KONFERENCYJNEJ

 • o godz. 08:00 – działka nr 132/1
 • o godz. 08:45 – działka nr 132/2
 • o godz. 09:30 – działka nr 132/3
 • o godz. 10:15 -  działka nr 132/4
 • o godz. 11:00 – działka nr 132/5
 • o godz. 11:45 – działka nr 132/7
 • o godz. 12:30 – działka nr 132/8
 • o godz. 13:15 – działka nr 132/9
 • o godz. 14:00 – działka nr 132/10
 • o godz. 14:45 – działka nr 132/11

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, pok. Nr 3 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu (48) 32 13 098.


Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

 że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Piastów oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piastowie stanowiącej własność Gminy Jedlińsk.

 I PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 listopada 2022r. (czwartek)
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19
W SALI KONFERENCYJNEJ
O GODZ. 10:00

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, pok. Nr 3 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu (48) 32 13 098.


Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż drzew „na pniu” (Stare Zawady)


Ogłoszenie Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wielogórze – działki nr 271/2, 282/4


 • azbest2022

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Piastów oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piastowie stanowiącej własność Gminy Jedlińsk.

II PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 grudnia 2021r. (piątek)
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19
W SALI KONFERENCYJNEJ
O GODZ. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, pok. Nr 3 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu (48) 32 13 098.

Pliki do pobrania:

 

I N F O R M A C J A
do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości
położonych na terenie Gminy Jedlińsk

Fundacja Ab Terra informuje, iż w związku udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie wyprzedzających, rozpoznawczych archeologicznych badań powierzchniowych oraz archeologicznych, ratunkowych badań wykopaliskowych na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz lubelskiego, w ramach Inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka - Wronów.”, Fundacja Ab Terra przystępuje do uzyskania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na obszarze Gminy Jedlińsk, oznaczonym na mapie sytuacyjnej załączonej do niniejszego pisma. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów”
AZP to ogólnopolski program badawczo-konserwatorski, prowadzony od ponad 30 lat.
Jego celem jest zarejestrowanie wszystkich stanowisk archeologicznych czytelnych na powierzchni gruntu lub znanych z materiałów archiwalnych oraz stworzenie jednolitego archiwum dokumentacji dla całego kraju. Planowane archeologiczne badania powierzchniowe polegają na obserwacji powierzchni terenu i nie będą się wiązać z jakąkolwiek ingerencją w powierzchnie gruntu i powodować ewentualne straty i niedogodności dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
Fundacja Ab Terra informuje o możliwości nieudzielenia zgody na prowadzenie badań archeologicznych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanych badań.
Oświadczenie w tym zakresie należy przedłożyć na piśmie skierowanym do Fundacja Ab Terra w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jedlińsk.

» Całość pisma wraz z mapą

 • azbest2021

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar
w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno

 • -
 • -
 • -

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż drzew „na pniu”