Wójt Gminy Jedlińsk przypomina o możliwości odzyskania przez rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r.

Aby otrzymać zwrot podatku producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski w terminach:

  •  od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.   -   jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

 W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł*/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł*/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie. Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

* Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, świń, owiec i kóz do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę koni, oprócz faktur wnioskodawca musi złożyć: (zamiast zaświadczenia z ARiMR) - oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Producent rolny sam wylicza liczbę DJP koni i składa stosowne oświadczenie. W załącznikach znajduje się wykaz ras koni dużych i małych, wskaźniki przeliczania sztuk koni oraz wzór oświadczenia.

Producent rolny zobowiązany jest również złożyć oświadczenie o pomocy publicznej.

Faktura musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Producent rolny który jest w posiadaniu bydła oraz świń/koni/kóz/owiec zobowiązany jest złożyć dwa wnioski o zwrot podatku akcyzowego na „starym” i „nowym” druku.

WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  wraz z oświadczeniami  – do pobrania na stronie internetowej bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pokój nr 8.