» Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Jedlińsk w latach 2012-2021

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Z dniem 1 lipca 2013r. Gmina Jedlińsk przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pozbywając się odpadów komunalnych zobowiązani są do posiadania umowy
z podmiotem świadczącym usługi odbierania odpadów (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jedlińsk) i rachunków potwierdzających uiszczanie opłat za takie usługi.

Wszyscy właściciele nieruchomości, zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rada Gminy Jedlińsk ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej wniesie na rzecz gminy. W zamian za opłatę gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i kształtuje się następująco:

  • stawka za odpady segregowane: 18 zł/mc od osoby
  • stawka opłaty podwyższonej (brak segregacji): 36 zł /mc od osoby
  • zniżka za kompostowanie biodopadów: 2 zł/mc od osoby

Uwaga:

Od stycznia 2020r. zmianie ulegają terminy płatności za odpady komunalne, tj.

- za I kwartał do 20 marca

- za II kwartał do 20 czerwca

- za III kwartał do 20 września

- za IV kwartał do 20 grudnia

Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku pok. 03, tel. 48 32 13 098.

Właściciel nieruchomości otrzyma książeczki wpłat na poszczególne kwartały

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE PODANE W INFORMACJI POTWIERDZAJĄCEJ ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Jedlińsk - pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Radomiu, przyjęty przez Radę Gminy Jedlińsk stosowną uchwałą ( Uchwała Nr XIII/54/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk)

Równocześnie przypomina się:

1. Właściciel nieruchomości zabudowanej, gdzie istnieje możliwość techniczna podłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest zobowiązany do dokonania przedmiotowego podłączenia.

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej nie mający możliwości technicznej podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy, opróżniany systematycznie przez uprawnioną jednostkę, co musi być potwierdzone stosownym dokumentem (np. fakturą), bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.