Informacja dla przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wytwarzających odpady komunalne

Wójt Gminy Jedlińsk przypomina, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 z późn. zm.),  właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za tę usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, warsztaty, sklepy itp.

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Jedlińsk wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Jedlińsk  są dostępne  na stronie internetowej www.jedlinsk.pl w zakładce: Gospodarka odpadami → Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych
w gospodarstwie domowym. Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

UWAGA!

Nowelizacja  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykułem 6 ust. 1c  wprowadziła obowiązek, że umowy na odbiór odpadów  komunalnych muszą zapewniać odbiór wszystkich  frakcji odpadów,  zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk. 

Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych powinna zostać dostosowana  do obowiązujących wymagań  określonych  w ustawie.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Brak posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, podlega karze grzywny.

                                                                                                               Z up. Wójta Gminy
/-/ Andrzej Pawluczyk
Sekretarz Gminy