Zakaz wprowadzania wód opadowych
i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!!!

Wójt Gminy Jedlińsk oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku przypomina, o zakazie odprowadzania ścieków  opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

   Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 139) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Ponadto zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych określa również zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

   W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

   Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji w miejscowościach Jedlińsk, Jedlanka, Wola Gutowska, Piaseczno, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości. 

   Informujemy, że ZGK w Jedlińsku będzie przeprowadzało kontrole w w/w zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.