Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewniają lekarze weterynarii:
- Bartosz Barański, ul. Osiedlowa 7 m. 25, 26-600 Radom,
- Artur Mroczkowski, ul. Konopnickiej 12, 26-660 Jedlińsk, tel. 602 387 075

Około 97% gospodarstw gminy jest zwodociągowane. Woda do 183,3 km sieci wodociągowej jest pobierana z trzech stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie gminy. Ponadto niektóre miejscowości zasilane są w wodę ze stacji w Radomiu i Starej Błotnicy.

Od 1994 r. na naszym terenie działała biologiczna oczyszczalnia ścieków BOS-200-ZZ o potencjalnej przepustowości 220 m3/dobę – została wyłączona z eksploatacji 8 października 2010 r.

Aktualnie oczyszczanie ścieków odbywa się w oddanej do eksploatacji w 2010 r. nowej, biologiczno-mechanicznej (BIO-COM) oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości 720 m3/dobę i przepustowości średniej 600 m3/dobę.

Na terenie gminy działają także dwie mniejsze (przyszkolne) oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne o przepustowości 6 m3/dobę i 12 m3/dobę. Długość sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jedlińsk wynosi 24,3 km.

W siedmiu wsiach naszej gminy wybudowano sieć gazową o łącznej długości 37 km. Gmina posiada opracowany program gazyfikacji pozostałej części gminy.

Główną linią zaopatrującą gminę w energię elektryczną jest linia przesyłowa średniego napięcia 15 kV. Sieć energetyczną w gminie tworzą linie przesyłowe średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe. Przez teren gminy przebiega również linia wysokiego napięcia 110 kV z możliwością jej wykorzystania.

Gmina należy do Związku Gmin „Radomka”, którego celem jest m.in. ochrona wód zlewni rzeki Radomki i poprawa gospodarowania wodą na tym obszarze. W związku z powodziami jakie nawiedziły naszą gminę w 1997 i 2001 r., koryto Radomki na naszym terenie jest sukcesywnie modernizowane od 2002 r.

Rzeka Radomka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły Środkowej. Ma długość 106,4 km i powierzchnię zlewni wynoszącą 2 109,5 km2. Na terenie naszej gminy dolina Radomki jest szeroka, płaska, zmeliorowana, poprzecinana licznymi rowami. W rejonie Jedlińska i Piastowa istnieje duży kompleks stawów rybnych (o powierzchni ok. 1,4 km2). Dużym dopływem Radomki na naszym terenie jest:
– lewostronny – rzeka Tymianka, której dolina jest szeroka o niewyraźnych krawędziach
– prawostronny – rzeka Mleczna o powierzchni zlewni 351 km2

Na terenie naszej gminy nie ma jezior, za wyjątkiem małych starorzeczy oraz bagiennych oczek leśnych.