Obowiązkowa ewidencja
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, informuję że właściciele nieruchomości zabudowanych, z których nieczystości płynne odprowadzane są do szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do niezwłocznego wypełnienia i dostarczenia stosownego zgłoszenia do Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, pok. nr 03.

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające systematyczny wywóz nieczystości ciekłych w ilościach zgodnych z liczbą zamieszkałych osób na posesji oraz przyjętymi normami zużycia wody. Wywóz nieczystości powinien odbywać się przez przedsiębiorcę, który otrzymał zezwolenie Wójta Gminy Jedlińsk, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Jedlińsk. Wykaz firm posiadających stosowne zezwolenie dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy pok. 03 oraz na stronie internetowej w zakładce ochrona środowiska.