Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku

ul. Ogrodowa 51A, 26-660 Jedlińsk
tel./fax: 48 321 30 91, e-mail: biuro@zgkjedlinsk.pl
NIP: 796-233-20-80 REGON: 671987280

Kierownik: mgr inż. Dariusz Tępiński

Zakład działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Jedlińsk nr 17/92 z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego (nowy statut został nadany Zakładowi uchwałą Nr XIX/28/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku). Jest jednostką użyteczności publicznej mającą na celu stałe i bieżące zaspokojenie podstawowych potrzeb komunalnych ludności, jednostek prowadzących działalność gospodarczą z terenu jego działania, oraz współpracę z gminami sąsiednimi. Działa na zasadach pełnego rozrachunku wewnętrznego i posiada swój rachunek bankowy.

ZGK gospodaruje: wydzielonym, przekazanym mu w zarząd oraz nabytym mieniem stanowiącym część mienia gminnego i zapewnia mu ochronę.

Przedmiotem działalności zakładu jest:

 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. zarząd nad eksploatacją urządzeń wodociągowych:
  • ujęć wody,
  • stacji uzdatniania wody,
  • sieci wodociągowych,
  • przyłączy wodociągowych.
 2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. zarząd nad eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych:
  • gminnej oczyszczalni ścieków,
  • przepompowni sieciowych,
  • sieci kanalizacyjnej,
  • przyłączy kanalizacyjnych.
 3. Utrzymanie czystości na terenie działalności Zakładu:
  • eksploatacja i utrzymanie gminnego składowiska odpadów,
  • organizacja wywozu i transport odpadów,
  • zbiórka i transport odpadów segregowanych,
  • prace porządkowe i konserwacyjne.
 4. Prognozowanie rozwoju wodociągów i kanalizacji
 5. Zarząd nad komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy.
 6. Organizowanie, prowadzenie, nadzór i koordynacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w gminie.
 7. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych
  przepisach.

Świadczenie innych usług dla ludności

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Zarząd nad eksploatacją urządzeń wodociągowych ZGK sprawuje od 1 lipca 2003 r. na podstawie decyzji Nr 10/2003 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jedlińsk.

Zaopatrzenie ludności w wodę prowadzone jest na bazie czterech stacji uzdatniania wody tj.:

 • SUW Jedlińsk – stacja dwustopniowa,
 • SUW Wierzchowiny – stacja jednostopniowa,
 • SUW Wsola – stacja dwustopniowa,
 • SUW Mokrosęk – stacja jednostopniowa.

Każda stacja posiada po dwa ujęcia wód głębinowych. Uzdatnianie wody polega na napowietrzaniu, usuwaniu żelaza i manganu oraz dezynfekcji.
SUW Jedlińsk zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Jedlińsk, Piaseczno, Lisów, Bierwiecka Wola, Płasków, Moczydło, Józefów, Janki, Stare Zawady, Nowe Zawady, Romanów, Bierwce, Jedlanka, Gryzów, Gutów, Wola Gutowska, Urbanów, Godzisz.
SUW Wierzchowiny zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Wierzchowiny, Kruszyna, Jeziorno, Czarny Ług, Sakinówka, Budki Wierzchowskie, Boża Wola i częściowo Bierwce.
SUW Wsola zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Wsola, Piastów, Kamińsk,  Wielogóra, Klwaty, Marcelów, Józefówek.

SUW Mokrosęk zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Mokrosęk, Narty, Ludwików, Kępiny.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.:

 1. Długość sieci wodociągowej głównej ogółem – 188 km
 2. Długość przyłączy wodociągowych – 95,57 km
 3. Ilość przyłączy wodociągowych – 3210 szt., w tym:
  • zaopatrywanych ze stacji Jedlińsk, Wierzchowiny, Wsola – 3044 szt.
  • zaopatrywanych ze stacji wodociągowej Radom – 78 szt. (dot. Klwatki Szlacheckiej)
  • zaopatrywanych ze stacji wodociągowej Stara Błotnica
   • dot. Górnej Woli i Jankowic – 72 szt. (obsługa i konserwator gm. Jedlińsk)
   • dot. Nowej Woli – 11 szt. (obsługa i konserwator gm. Stara Błotnica)
  • zaopatrywanych ze stacji Zakrzew – 5 szt. (dot. Klwat, obsługa i konserwacja gm. Zakrzew)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją WA.RZT.3.2022/6 z dnia 15 czerwca 2022r. ogłoszoną na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-tao!%7Djt/wa-rzt-70-3-2022-6-z-dn-26-05-2022-r.html  - 26.05.2022r .(decyzja stała się ostateczna 31.05.2022r.) zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlińsk na okres 3 lat. 
Taryfa wchodzi w życie w dniu: 15 czerwca 2022r

AKTUALNA WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ (netto):

Grupa taryfowa I

Rodzaj cen
i stawek opłat

Wysokość cen i stawek opłat
(netto)

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Cena wody
(zł/m3)
2,74 2,74 2,74
Stawka opłaty
abonamentowej na odbiorcę
(zł/kwartał)
9,27 9,27 9,27

Grupa taryfowa II

Rodzaj cen
i stawek opłat

Wysokość cen i stawek opłat
(netto)

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Cena wody
(zł/m3)
2,74 2,74 2,74
Stawka opłaty
abonamentowej na odbiorcę
(zł/kwartał)
9,27 9,27 9,27

W przypadku wystąpienia awarii, prosimy dzwonić: tel. 607 509 181

 

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zarząd nad eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej sprawuje od 1994 roku. Aktualnie oczyszczanie ścieków odbywa się w oddanej do eksploatacji w 2010 roku nowej oczyszczalni zlokalizowanej w Jedlińsku, ul. Łąkowa 22.

AKTUALNE CENY ZA ŚCIEKI (netto):

Grupa taryfowa I

Rodzaj cen
i stawek opłat

Wysokość cen i stawek opłat (netto)

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Cena usługi
odprowadzania ścieków
(zł/m3)
4,57 4,57 4,57
Stawka opłaty
abonamentowej na odbiorcę
(zł/kwartał)
1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł

Grupa taryfowa II

Rodzaj cen
i stawek opłat

Wysokość cen i stawek opłat (netto)

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Cena usługi
odprowadzania ścieków
(zł/m3)
4,57 4,57 4,57
Stawka opłaty
abonamentowej na odbiorcę
(zł/kwartał)
1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł

W przypadku wystąpienia awarii, prosimy dzwonić: tel. 603 533 098

GOSPODARKA ODPADAMI

Składowisko odpadów zlokalizowane jest w Urbanowie. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko posiada Pozwolenie Zintegrowane. Łączna powierzchnia niecek wynosi 0,91 ha. Pojemność geometryczna – 70 000 m3. Składowisko jest uszczelnione folią PEHD 2 mm oraz bentomatami. Rok budowy składowiska – 1998.

Składowisko wyposażone jest w:

 • szczelny zbiornik na odcieki,
 • piezometry monitoringowe – 3szt,
 • studnię odgazowującą,
 • wagę samochodowa „PIVOTEX”,
 • brodzik dezynfekcyjny,
 • prasę do belowania surowców wtórnych,
 • kompaktor DINO DZO 3,
 • koparko-ładowarkę „OSTRÓWEK”,
 • samochód STAR SMW 1142 hakowy,
 • wiatę oraz obiekty biurowo-socjalne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Jedlińsk w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się w Jedlińsku na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Ogrodowa 51A.

System selektywnej zbiórki odpadów  Gmina zaczęła wprowadzać w 1999 roku. Poprzedziła go przeprowadzona na szeroką skalę edukacja ekologiczna. Skierowana ona była do pracowników samorządowych, radnych, sołtysów, a w szczególności do nauczycieli i uczniów szkół funkcjonujących w naszej gminie, a także do wszystkich chętnych wówczas mieszkańców gminy. Akcję edukacyjną prowadzili specjaliści z Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu. Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi kompleksowo dokumentację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Karty przekazania odpadów, Karty ewidencji odpadów, sprawozdawczość oraz naliczanie i ponoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługi zbiórki i zagospodarowania odpadów na podstawie dwustronnych umów dla instytucji i firm z terenu gminy Jedlińsk; zarówno w systemie workowym jak również w systemie kontenerowym.

Kontakt z dyspozytorem składowiska - tel. kom. 605 656 727.


Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
 w schronisku dla bezdomnych zwierząt z siedzibąw Urbanowie 
stanowiącym własność gminy Jedlińsk

 Urbanów 21, 26-660 Jedlińsk
tel. 605 656 727
email: biuro@zgkjedlinsk.pl