Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 9b, 9c, 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach i wymaga wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlińsk jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru/ zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w zależności od czynności prawnej,

Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze powinien zawierać:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych

Opłaty:

 • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, dotyczącą rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem;
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.

Opłatę należy wpłacić na konto: 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru/ zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami pok. 03, tel. (48) 31-13-098

Termin odpowiedzi:

 1.  Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
 2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.
   

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 Miejsce składania dokumentów:

 1. Osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, pok. 23;
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk

 Przedsiębiorco!

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia, we własnym zakresie, marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie BDO na stronie www.rejestr-bdo.mos.gov.pl