DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Jedlińsk informuje, iż dnia 15.04.2024 r.  ruszył kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jedlińsk. Wnioski będą przyjmowane do 30.06.2024 r.

W związku z powyższym, osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe, użytkownicy wieczyści oraz przedsiębiorcy czy jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż oczyszczalni służących do odprowadzania ścieków z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Jedlińsk. Dofinansowaniem mogą zostać objęte inwestycje zlokalizowane na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenie gminy Jedlińsk, za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwalanie na budowę kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych prze Gminę do skanalizowania w okresie najbliższych pięciu lat. Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni w miejscowości skanalizowanej lub przewidywanej do skanalizowania systemem zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Do budowy wykorzystywane mogą być wyłącznie urządzenia nowe posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566 – 3 : 2005 +A2:2013 lub nowszą obowiązującą (urządzenia muszą posiadać znak B lub CE). 

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację do 50% kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na podstawie faktur lub rachunków, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), przy czym do kosztów nie zalicza się kosztów własnej robocizny oraz kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji, kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego, itp.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Jedlińsku w wyżej wskazanym terminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

UWAGA – Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel w budżecie gminy w danym roku, dofinansowanie może być realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym przy akceptacji Wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Jedlińsku pod nr tel. 48 32 13 098.