Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - do pobrania poniżej ».

Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku
Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Parter, pok. 19,
Tel. 48 32 13 087
Osoba odpowiedzialna: Halina Baran
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.) - art. 11¹ ust. 4


Uwagi:

  1. Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa 31 stycznia każdego roku kalendarzowego
  2. Nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych jest powodem orzeczenia o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Druk do pobrania:

pdf.pngOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Format składanego formularza: A4
Ilość stron: 2
Pismo należy wydrukować w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatycznym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak