Przebudowa drogi gminnej Klwaty Kolonia – droga krajowa nr 7

w miejscowości Klwaty, Wsola ul. Graniczna, Wielogóra

zakończono: 02.11.2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa Inwestująca W Obszary Wiejskie”

Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
mająca na celu Przebudowę drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia
– droga krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty, Wsola ul. Graniczna, Wielogóra,
mająca na celu Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

   Celem projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia – droga krajowa nr 7  w miejscowości Klwaty, Wsola ul. Graniczna, Wielogóra" była poprawa jakości istniejącej drogi gminnej oraz dostępności komunikacyjnej miejscowości Wsola, Wielogóra, Piastów, Klwaty poprzez przebudowę odcinka drogi długości 1,9 km bez przebudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 7, obejmującą  dwukierunkowej, jednopasmowej z oznakowaniem i zastąpienie istniejącej  nawierzchni o zmiennej szerokości i koleinach nową nawierzchnią asfaltową, dla ogólnej poprawy jakości życia na terenach wiejskich poprzez likwidację utrudnień komunikacyjnych.

   Operacja „Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia – droga krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty, Wsola ul. Graniczna, Wielogóra” uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Umowa  o przyznaniu pomocy Nr 00046-65151-UM0700554/16 z dnia 14.07.2016 r.

   Prace w ramach inwestycji objęły w szczególności:

  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni, wykonanie nasypu, regulacje korony drogi, profilowanie  i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowę z betonu asfaltowego,
  • wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, ułożenie warstwy pośredniej z geokompozytu, warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. min. 3 cm, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, nawierzchnię z brukowej kostki betonowej, odtworzenie zjazdów,
  • przepusty pod zjazdami, wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego, rowy drogowe – podczyszczenie, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, ścieki uliczne z elementów betonowych.

   Umowę z wykonawcą zawarto  05.08.2016 r. Prace wykonywano do 22.10.2016 r. Całkowity koszt poprzetargowy to 712.020,10 zł, w tym dofinansowanie nie więcej jak 453.058,00 zł.

  • -