Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - do pobrania poniżej ».
  2. Tytuł prawny do lokalu, (aktualny wyciąg z rejestru gruntów, Starostwo Powiatowe ul. Domagalskiego 7 w Radomiu).
  3. Decyzja, wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji.
  4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej.


Termin załatwienia:

Do 1 miesiąca. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych, z możliwością przedłużenia terminu.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Płatne w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy) - 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
  3. Art. 15 ust. 1,1a, 4, 5 ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

Uwagi:

Z dniem uprawomocnienia się decyzji orzekającej o wymeldowaniu na osobie, której postępowanie dotyczyło, ciąży obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jedlińsk lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Druk do pobrania:

pdf.pngZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

pdf.pngZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 2.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak