Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego dłuższego niż 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - do pobrania poniżej ».
 2. Dowód osobisty osoby lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej nie posiadającej dowodu osobistego – odpis skrócony aktu urodzenia,
 4. Wojskowy dowód tożsamości albo potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji poborowych (w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony).

Sposób załatwienia:

Wydanie potwierdzenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego dłuższego niż 3 miesiące.


Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
 3. Art. 15 ust. 1,1a, 4, 5 ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

Uwagi:

 1. Na osobie, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy, ciąży obowiązek wymeldowania się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca czasowego pobytu.
 2. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, których pobyt czasowy przekraczający 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu.
 3. Osoba opuszczająca miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, obowiązana jest wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Tryb odwoławczy:

Brak.


Druk do pobrania:

pdf.pngZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 2.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak