Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami

Załączniki

    Dokument  potwierdzający  tytuł prawny  wnioskodawcy  do lokalu stanowiącego  punkt sprzedaży  napojów alkoholowych.

 1. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży  będzie zlokalizowany  w budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym
 2. Decyzja  właściwego  państwowego  powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu  zakładu, o której mowa w art. 65 ust 1 pkt 2 ustawy  z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tj. Dz.U.2017 poz. 149 z póź.zm.)

Załączniki do akt winny być w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem  została potwierdzona przez:

 • notariusza
 • występującego w sprawie pełnomocnika będącego  radcą prawnym, adwokatem, doradcą podatkowym
 • organ  administracji publicznej, który wydał decyzję
 • albo na żądanie  strony przez upoważnionego  pracownika organu prowadzącego  sprawę, któremu  został okazany oryginał dokumentu  wraz z odpisem

Sposób załatwienia:

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

Termin załatwienia:

Do 30 dni


Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku
26-660 Jedlińsk ul. Warecka 19
Pokój nr 13 (parter)
Tel. 48 3213087, fax 48 3213021 


Opłata:

Wysokość  i zasady  opłat za korzystanie  z zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych  są określone  w art.  11 ¹ ust. 2 i 5 cyt. Wyżej Ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi

Dla  przedsiębiorców , którzy  rozpoczynają  sprzedaż  napojów alkoholowych  wynoszą odpowiednio:

 • 525 zł. – za zezwolenie  na sprzedaż  napojów  o zawartości   do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525zł.- za  zezwolenie na sprzedaż  napojów  o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
 • 2100zł – za zezwolenie na  sprzedaż  napojów  o zawartości powyżej 18% alkoholu

Dla  przedsiębiorców  prowadzących  sprzedaż napojów alkoholowych  w roku poprzednim  w punkcie  sprzedaży , w którym roczna wartość  sprzedaży napojów alkoholowych   przekroczyła podane niżej  wartości  opłaty  wynoszą odpowiednio :

 1. 37500zł  dla napojów  alkoholowych  o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości  sprzedaży  tych napojów w roku poprzednim
 2. 37500zł  dla napojów  alkoholowych  o zawartości od 4,5%-18% alkoholu  – opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości  sprzedaży  tych napojów w roku poprzednim
 3. 77000zł  dla napojów  alkoholowych  o zawartości powyżej 18% alkoholu  – opłata w wysokości 2,7% ogólnej wartości  sprzedaży  tych napojów w roku poprzednim

Opłat  można dokonać
- na rachunek  bankowy: Urząd Gminy w Jedlińsku  nr konta: 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050


Podstawa prawna:

 1. Ustawa  z dnia 26 października 1982r  o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tj. Dz.U. z 2016 poz. 487 z póź. zm)  art. 18 ust 1
 2. Uchwała  Nr VII/30/2011r z dnia 29.06.2011r w sprawie  zasad  usytuowania  na terenie gminy miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych ( Dziennik Urzędowy Województwa  Mazowieckiego  nr 153 z 2011r poz. 4863)
 3. Uchwała Nr XLV/49/2018 z dnia 22.08.2018r w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń  na sprzedaż i podawanie  napojów alkoholowych  zawierających  do 4,5% alkoholu i piwa , od 4,5%do  18% alkoholu   ( z wyjątkiem  piwa) i powyżej  18% alkoholu  na terenie gminy Jedlińsk (Dziennik Urzędowy Województwa  Mazowieckiego  z 2018r poz. 8475)

Przed wydaniem zezwolenia  na sprzedaż  w placówce  handlowej lub sprzedaż i podawanie  w lokalu   gastronomicznym , wniosek jest opiniowany  przez Gminną Komisję  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  w Jedlińsku  ul. Krótka 1 . Komisja  w formie  postanowienia , wydaje  swoją  opinię o zgodności  usytuowania  punktu sprzedaży  z zasadami  określonymi w w/w aktach prawnych.    


Uwagi:

Prowadzący  sprzedaż  napojów alkoholowych  jest zobowiązany  każdego roku  w terminie do 31 stycznia  złożyć oświadczenie o wartości  sprzedaży  napojów alkoholowych  w roku poprzednim.


Tryb odwoławczy:

 1. Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, dotyczące  opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami  rady gminy, przysługuje stronie  zażalenie , które  wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem  Wójta Gminy  Jedlińsk 9 odwołanie można  złożyć w pok. Nr 13   lub sekretariacie pokój nr 21 – I piętro ) w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Druk do pobrania:

» Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Format składanego formularza: A4
Ilość stron: 2
Pismo należy wydrukować w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatycznym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak