Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  – do pobrania poniżej »
  2. Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za jego korzystanie.
  3. Pisemna zgoda organizatora imprezy.

Sposób załatwienia:

1. Decyzja/zezwolenie

2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia


Termin załatwienia:

Do 30 dni


Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku
Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Pok. 33,
Tel. 48 32 13 066. wew. 223
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Ofiara
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

  1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
  2. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  3. 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Płatne na rachunek Urzędu Gminy (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsk) nr 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) – art. 18¹ ust. 1


Uwagi:

  1. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres maksymalnie 2 dni.

Tryb odwoławczy:

  1. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.
  2. Na postanowienie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy przysługuje Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Druk do pobrania:

 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Format składanego formularza: A4
Ilość stron: 2
Pismo należy wydrukować w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatycznym).


INNE: Brak