Udzielenie informacji z ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Jedlińsk

Wymagane dokumenty:

Wniosek - formularz do pobrania poniżej - do pobrania poniżej ».


Sposób załatwienia:

Wyciąg z ewidencji/zaświadczenie


Termin załatwienia:

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku
Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Parter, pok. 19,
Tel. 48 32 13 087
Osoba odpowiedzialna: Halina Baran
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

1. Opłata skarbowa - 17 zł za wyciąg z ewidencji /zaświadczenie.
Opłaty można dokonać:
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jedlińsku nr 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050


Podstawa prawna:

Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).


Uwagi:

Brak


Tryb odwoławczy:

Brak


Druk do pobrania:

pdf.png Wniosek

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 1.
Pismo należy wydrukować w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatycznym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak