Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - do pobrania poniżej ».
 2. Rysunek, mapa lub szkic określający usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Sposób załatwienia:

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracowników Urzędu Gminy, z udziałem wnioskodawcy w terminie przewidzianym w k.p.a.


Termin załatwienia:

 1. Do 30 dni.
 2. Do 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku
Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami
Parter, pok. 11A,
Tel. 48 32 13 098
Osoba odpowiedzialna: Piotr Okleja
Wniosek składa się w urzędzie gminy - dziennik podawczy, sekretariat pok. nr 21 (I piętro)


Opłata skarbowa:

Brak.


Podstawa prawna:

Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) ze zmianami rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306) obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (M.P. z 2009 r., Nr 69, poz. 89 Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 - tekst ujednolicony ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Uwagi:

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta Gminy Jedlińsk, przy czym zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu uznającego obszar za rezerwat przyrody. Zgodnie z art. 83 ust. 6 cytowanej ustawy uzyskanie zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów:

 • w lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Ubiegając się o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów właściciel lub użytkownik terenu powinien złożyć wniosek zawierający:

 • imię, nazwiska i adres albo nazwę i siedzibę posiadacz i właściciela nieruchomości;
 • tytuł prawny władania nieruchomością;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm;
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 • wielkość powierzchni, z której będą usuwane krzewy.`

Przy usuwaniu zieleni w związku z inwestycją, dodatkowo potrzebne są:

 1. Kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 2. Ocena oddziaływania na środowisko - do zapoznania się z jej treścią.
 3. Projekt  budowlany inwestycji zawierający inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem;
 4. Projekt zagospodarowania terenu zielenią;
 5. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez UG: protokół z wizji lokalnej w terenie z udziałem Wydziału i Strony

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Druk do pobrania:

pdf.png Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 1.
Pismo należy wydrukować w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatycznym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak