Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

ZASADY PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest:

 • posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  »
 • wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia »
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
 • okazywanie przedsiębiorcy zaopatrującemu punkt sprzedaży zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (zaświadczenie wydaje organ zezwalający - na wniosek przedsiębiorcy)
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, do których wykorzystywane są napoje zawierające powyżej 18% alkoholu, są zobowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Zabrania się !!!

Sprzedaży i podawania i spożywania alkoholu:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników
 • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń
 • w środkach i obiektach komunikacji publicznej
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych
 • na ulicach, placach i w parkach z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do jego spożycia
 • zawierających powyżej 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i domach wypoczynkowych

Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

 • osobom, których zachowanie wskazuje , że znajdują się w stanie nietrzeźwości
 • osobom do lat 18
 • na kredyt lub pod zastaw

UWAGA!!!
W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy przedsiębiorca sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.