Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 1. Likwidacji punktu sprzedaży

 2. Upływu terminu ważności zezwolenia

 3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży

 4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej

 5. Niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży do dnia 31 stycznia lub niedokonanie opłaty w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września

UWAGA
Jeżeli zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło z przyczyn określonych w punkcie 5, przedsiębiorca może ubiegać się o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający może cofnąć w przypadku:

 • nieprzestrzegania ww. zasad, a w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i domach wypoczynkowych
 • nieprzestrzegania określonych wyżej warunków sprzedaży napojów alkoholowych - powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy (w miejscu sprzedaży, okolicy) zakłócania porządku publicznego, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • przedstawianie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może ubiegać się o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.