• -

DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

   Informuję, że 1 kwietnia 2017 r. rusza kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jedlińsk. Wnioski będą przyjmowanie do 30 czerwca 2017 r.

   W związku z powyższym, osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe, użytkownicy wieczyści oraz przedsiębiorcy czy jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż oczyszczalni służących do odprowadzania ścieków z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Jedlińsk. Dofinansowaniem mogą zostać objęte inwestycje zlokalizowane na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenie gminy Jedlińsk, za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych przez Gminę do skanalizowania w okresie najbliższych pięciu lat.

   Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację do 50% kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na podstawie faktur lub rachunków, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), przy czym do kosztów nie zalicza się kosztów własnej robocizny oraz kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji, kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego, itp.

   Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje zlokalizowane na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenie gminy Jedlińsk, za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych przez Gminę do skanalizowania w okresie najbliższych pięciu lat. Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni w miejscowości skanalizowanej lub przewidywanej do skanalizowania systemem zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

   Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Jedlińsku w wyżej wskazanym terminie (wzory wniosków do pobrania w pok. nr 04 Urzędu Gminy lub na stronie internetowej).

   UWAGA – Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel w budżecie gminy w danym roku, dofinansowanie może być realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym przy akceptacji Wnioskodawcy.

   Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. nr 04 lub pod nr tel. 48 32 13 098.

 

Wójt Gminy Jedlińsk

/-/ Kamil Dziewierz