Poziomy recyklingu

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy zobowiązane były do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r..

Obecnie gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

 1. 20% wagowo – za rok 2021;
 2. 25% wagowo – za rok 2022;
 3. 35% wagowo – za rok 2023;
 4. 45% wagowo – za rok 2024;
 5. 55% wagowo – za rok 2025;
 6. 56% wagowo – za rok 2026;
 7. 57% wagowo – za rok 2027;
 8. 58% wagowo – za rok 2028;
 9. 59% wagowo – za rok 2029;
 10. 60% wagowo – za rok 2030;
 11. 61% wagowo – za rok 2031;
 12. 62% wagowo – za rok 2032;
 13. 63% wagowo – za rok 2033;
 14. 64% wagowo – za rok 2034;
 15. 65% wagowo – za tok 2035 i za każdy kolejny rok.

Zmianie uległ również sposób obliczania poziomów. Od 2021 r. poziomy te będą liczone jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do ogólnej masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie będą uwzględniane inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

 

» Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Jedlińsk od 2021

» Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jedlińsk w latach 2012-2021

» Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte przez gminę od 2021 r.