Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 2. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – paszport lub dowód osobisty
 3. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedstawić stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub wstępnych

Sposób załatwienia:

 1. Dołączenie wzmianki dodatkowej do uzupełnianego aktu stanu cywilnego
 2. Decyzja administracyjna odmawiająca uzupełnienia aktu stanu cywilnego

Termin załatwienia:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (wejście od ul. Krótkiej), pok. 24
tel. 48 32 13 126 wew. 106
Osoba odpowiedzialna: Ewa Koper


Opłata skarbowa:

 1. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek – 39,00 zł
 2. Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa – 17,00 zł

Podstawa prawna:

 1. Art. 24 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1904 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Uwagi:

 1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedlińsku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


Druk do pobrania:

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 2.
Wniosek należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak