Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka

Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grilem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury

zakończono: 29.12.2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka” mająca na celu  utworzenie miejsca turystyczno- rekreacyjnego oraz miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Klwatka Szlachecka  współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Wartość realizowanej operacji 150000,00zł,  w tym ze środków EFRROW 89163,00zł Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Razem dla Radomki”

Celem projektu „Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka” było utworzenie miejsca turystyczno- rekreacyjnego oraz miejsca spotkań mieszkańców poprzez wykonanie altany z grillem na nawierzchni utwardzonej, wraz z urządzeniami do ćwiczeń, na działce gminnej w Klwatce Szlacheckiej. W ramach projektu nastąpiło uzupełnienie funkcji sportowo -rekreacyjnej istniejącego terenu (istniejące boiska o nawierzchni naturalnej trawiastej oraz  piaskowej) o nowe elementy zagospodarowania służące integracji i zapewniające przestrzeń publiczną do różnego rodzaju działań i poczynań mieszkańców to jest altana z grillem i urządzenia gimnastyczne.   

Operacja „Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka” uzyskała dofinansowanie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 służy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Razem dla Radomki na lata 2016-2023 -Umowa o przyznanie pomocy  Nr 00108-6935-UM0710132/16 z dnia 28 kwietnia 2017r.

Prace w ramach inwestycji objęły w szczególności:

- wykonanie altany - konstrukcja drewniana, dach wielospadowy, wraz ze stanowiskiem gilowym oraz ławostoły biesiadne z siedziskami, odwodnienie dachu altany przez rynny i łańcuchy odprowadzające wodę po terenie, konstrukcja altany posadowiona na nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, doświetlenie lampami solarnymi,

-wykonanie siłowni plenerowej z urządzeniami zewnętrznymi do ćwiczeń nawierzchnia trawiasta, grunt rodzimy 2 zestawy to jest : wioślarz+ odwodziciel + pylon  1 kpl. oraz  biegacz +orbitrek + pylon  1 kpl.

Umowę z wykonawcą zawarto 17.07.2017r. Zakończenie robót nastąpiło w grudniu 2017r. Całkowity koszt poprzetargowy robót budowlanych to 150000,00zł w tym dofinansowanie nie więcej jak 89163,00zł.