Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
Odwodnienie SUW Jedlińsk

Termin składania ofert: 19.07.2019 r. do godziny 10:00

 

Ogłoszenie
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-------------------------------

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w roku 2019 na terenie Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji
Termin składania ofert: 18.07.2019 r. do godz. 11:00

 

Ogłoszenie
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana SIWZ

-------------------------------

Odwodnienie SUW Jedlińsk
Termin składania ofert: 18.07.2019 r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-------------------------------