Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6h Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu zgodnie z art. 6m składają do Wójta Gminy Jedlińsk deklarację, w której określają opłatę zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy w Jedlińsku metodą i stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy złożyć w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • do 10-tego dnia kolejnego miesiąca od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację składają właściciele nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Jedlińsk określi wysokość opłaty w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zmiana wysokości opłaty związana jest ze śmiercią mieszkańca, a nowa deklaracja została złożona w terminie do sześciu miesięcy od tego zdarzenia.

Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny (art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Postępowanie w tej sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń.