Wójt Gminy Jedlińsk przypomina o możliwości odzyskania przez rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski w terminach:

  • od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Limit ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień
    1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
    w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
 oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • od 3 do 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym okresie,
  • od 2 do 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim okresie.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Faktura musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Producent rolny zobowiązany jest również złożyć oświadczenie o pomocy publicznej.

WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oświadczeniem  – do pobrania na stronie internetowej bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pokój nr 8.

Wstecz