Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin ,,Radomka”

Zarząd Związku Gmin „Radomka” ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin „RADOMKA”

Liczba etatów :  1/2 

Miejsce pracy: Budynek Urzędu Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

 Główne obowiązki:

 • Prowadzenie biura związku
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Organizowanie imprez, konkursów, akcji
 • Protokołowanie posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Związku.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. dyspozycyjność,
 8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 9. prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Życiorys (cv).
 3. List motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
 6. Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.  Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa na okres próbny tj, na 6 miesięcy. Jeżeli wykonywanie obowiązków nie będzie budzić zastrzeżeń pracodawca podpisze umowę z pracownikiem na czas nie określony.

Dokumenty należy składać do dnia  20.05.2022 roku w Urzędzie Gminy w Przytyku pok. Nr 35
z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego w Związku Gmin „Radomka„. 

Inne informacje :
         1. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
         2. Osoby , których oferty zostaną odrzucone , nie będą powiadamiane.
         3. Oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
         4. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
         5. Informacje o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Związku Gmin „Radomka”  

 Przytyk 06.05.2022 r.                                                                                     Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                          /-/Dariusz Wołczyński

Wstecz