Stypendium o charakterze socjalnym

Informacja dla rodziców dotycząca składania wniosków
na stypendia szkolne o charakterze socjalnym 

 1. Termin składania wniosków dla:

- szkół podstawowych, szkół średnich do dnia 15 września 2022 roku 

- kolegium do 15 października 2022 roku

2. Na dzieci z oddziałów przedszkolnych - stypendium nie przysługuje - wniosków nie przyjmujemy.

3. Wnioski należy składać dla uczniów z całej rodziny bez względu na  szczebel nauki, tj. szkoły podstawowe, szkoły średnie, publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie  kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych – w najbliższej  szkole na terenie Gminy Jedlińsk  lub w Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk.

Wnioski składa się łącznie dla wszystkich uczniów będących członkami rodziny, bez względu na miejsce pobierania nauki.

 4.  Do wniosku należy załączyć:

 a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie pracownika za dany miesiąc – z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia – niezależnie od rodzaju umowy o zatrudnieniu,

b) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych – zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego informację o wysokości:

- przychodu;

- kosztów uzyskania przychodu;

- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

- należnego podatku;

- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

c) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Ponadto należy przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych, wystawione przez właściwy Urząd Gminy, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub aktualna decyzja podatkowa,

e) kopia aktualnej decyzji ZUS, KRUS itp. ustalająca prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń,

f) inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody, np. umowa wynajmu, dzierżawy itp.

g) w przypadku gdy jeden z członków rodziny studiuje i otrzymuje stypendium – aktualne zaświadczenie z uczelni o jego wysokości,

h) kopię wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie wraz z kopią dokumentu poświadczającego ich faktyczną zapłatę,

5. Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego tj.: dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty  600,00 zł.

6.  Miesięczny dochód z 1ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł.

7. Wnioski powinny być podpisane przez rodzica (w miejscach do tego stosownych).

Wstecz