Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy zobowiązane były do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r..

Obecnie gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

 1. 20% wagowo – za rok 2021;
 2. 25% wagowo – za rok 2022;
 3. 35% wagowo – za rok 2023;
 4. 45% wagowo – za rok 2024;
 5. 55% wagowo – za rok 2025;
 6. 56% wagowo – za rok 2026;
 7. 57% wagowo – za rok 2027;
 8. 58% wagowo – za rok 2028;
 9. 59% wagowo – za rok 2029;
 10. 60% wagowo – za rok 2030;
 11. 61% wagowo – za rok 2031;
 12. 62% wagowo – za rok 2032;
 13. 63% wagowo – za rok 2033;
 14. 64% wagowo – za rok 2034;
 15. 65% wagowo – za tok 2035 i za każdy kolejny rok.

Zmianie uległ również sposób obliczania poziomów. Od 2021 r. poziomy te będą liczone jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do ogólnej masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie będą uwzględniane inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Jedlińsk

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w [%]

Lata

Wymagany do osiągniecia poziom

Poziom osiągnięty przez Gminę

2021

20

32,92

2022

25

 

2023

35

 

2024

45

 

2025

55

 

2026

56

 

2027

57

 

2028

58

 

2029

59

 

2030

60

 

2031

61

 

2032

62

 

2033

63

 

2034

64

 

2035 i za każdy kolejny rok

65