Ogłoszenie
o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu – autobusu Karosa C956

Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza III publiczny nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż pojazdu – autobusu Karosa C956.

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk

Przedmiot sprzedaży:

Autobus szkolny
Marka i model: Karosa C956
Wersja: IRISBUS
Rodzaj pojazdu: autobus turystyczny
Numer rejestracyjny: WRA 61WU
Rok produkcji: 2005
Numer identyfikacyjny VIN: TMKC610745M010568
Pojemność silnika: 7 790 cm³
Moc silnika: 228 kW (310 KM)
Liczba cylindrów: 6
Układ cylindrów: rzędowy
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
Oznaczenie silnika: OM457hLA
Norma spalin: E3
Paliwo: olej napędowy
Masa własna: 10 875 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 18 000 kg
Liczba osi: 2
Liczba miejsc siedzących: 53
Liczba miejsc stojących: 32
Liczba drzwi: 2
Data pierwszej rejestracji: 27.12.2005
Data pierwszej rejestracji w Polsce: 27.12.2005
Wskazanie drogomierza: 572 995 km
Rodzaj napędu: tylny zblokowany 4x2
Skrzynia biegów: manualna
Zawieszenie osi: poduszki
Rozstaw osi: 6 080 mm
Długość: 12 200 mm
Szerokość: 2 500 mm
Wysokość: 3 350 mm

Wyposażenie:

ABS, fotele pasażerów wychylne i rozsuwane, klapy dachowe uchylne – 2 szt., opony 295/80 R22.5, osuszacz powietrza, retarder, BAS, EBS, tachograf elektroniczny, wyświetlacz wielofunkcyjny LCD monochromatyczny

Dane uzupełniające:

Pojazd sprawny.
Posiada ważne badanie techniczne (do 24.12.2022 r.) oraz ważne ubezpieczenie OC (do 27.12.2022 r.).
Pojazd przystosowany jest do przewozu osób – liczba miejsc siedzących – 53, liczba miejsc stojących – 32 miejsc.

Cena wywoławcza pojazdu:

25.000,00 zł (słownie: dwacieścia pięć tysięcy złotych)
Sprzedaż pojazdu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

Samochód można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk w dniach od 15 września 2022 r. do 19 września 2022 r.

Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr 48 32 13 115 – osoby do kontaktu: Magdalena Kolasa i Izabela Pawelec.

Warunki przystąpienia do przetargu

 1. złożenie w terminie do: 19 września 2022 r. do godz. 10:00 oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 479/79/2022 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 września 2022 r. – oferta musi być podpisana, zawierać oferowaną cenę oraz dane umożliwiające identyfikację oferenta (imię i nazwisko lub nazwa/firma oraz adres zamieszkania lub siedziby);
 2. sprzedający nie wymaga wniesienia wadium;
 3. złożenie oferty pisemnej oznacza przyjęcie warunków przetargu;

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk w dniu 19 września 2022 r. o godz. 10:05.

W otwarciu ofert mogą brać udział oferenci osobiście lub ich pełnomocnicy.

Informacje dodatkowe:

 1. informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jedlińsku, a także poprzez zmieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy/firmy nabywcy.
 2. sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu z podaniem przyczyny;
 3. z nabywcą pojazdu zostanie zawarta umowa sprzedaży oraz zostanie wystawiona nota księgowa;
 4. nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia wpłacając ją na konto bankowe Gminy Jedlińsk prowadzone w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku nr 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050 w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej;
 5. wydanie samochodu nastąpi po zapłacie ceny nabycia w pełnej wysokości oraz podpisaniu umowy sprzedaży i protokołu zdawczo-odbiorczego;
 6. wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości nabywca;
 7. uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Tobiasz Kucharczyk – zastępca głównego księgowego w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek w godz. 8:00–17:00, wtorek–czwartek w godz. 7:30–15:30, piątek w godz. 7:30–14:30, nr tel. 48 32 13 021 wew. 107.
 8. uprawnionym do kontaktu w zakresie przedmiotu postępowania przetargowego jest Magdalena Kolasa – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku, oraz Izabela Pawelec, w godzinach pracy Centrum, tj.: poniedziałek w godz. 8:00–16:00, wtorek–piątek w godz. 7:30–15:30, nr tel. 48 32 13 115.
 • R0010996
 • R0010997
 • R0010998
 • R0010999
 • R0011000
 • R0011001
 • R0011002
 • R0011003
 • R0011004
 • R0011005
 • R0011006
 • R0011007
 • R0011008
 • R0011009
 • R0011010
 • R0011011
 • R0011012
 • R0011013
 • R0011014
 • R0011015
 • R0011016
 • R0011017
 • R0011018
 • R0011019
 • R0011020
 • R0011021
 • R0011022
 • R0011023
 • R0011024
 • R0011025
 • R0011026
 • R0011027
 • R0011028
 • R0011029
 • R0011030
 • R0011031

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu związanym ze zbyciem majątku ruchomego należącego do Gminy Jedlińsk jest Gmina Jedlińsk z siedzibą w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk. Administrującym danymi osobowymi jest Wójt Gminy Jedlińsk.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Jedlińsk, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku za pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@jedlinsk.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest niezbędne w celu wykonania umowy, w której jest Pan/Pani stroną lub też podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w ustawie o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy dla danych przetwarzanych w formie elektronicznej oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) dla danych przetwarzanych w formie papierowej.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jedlińsk przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jedlińsk.

c) Dane osobowe będą ujawniane uprawnionym odbiorcom w tym mogą być ujawniane w Biuletynie Informacji Publicznej, innym uczestnikom postępowania oraz osobom obecnym w toku prowadzenia czynności sprzedażowych. W oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady wskazane postępowania są jawne.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.