UWAGA MIESZKAŃCY! Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Jedlińsku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk, informuję, że od 23.01.2023 r. do 03.02.2023 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 04 (Referat Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Gruntami) przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk.

O bezpłatny odbiór i utylizacje ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk.

Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy w Jedlińsku niezbędne załączniki.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 04 oraz na stronie internetowej www.jedlinsk.pl (poniżej).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 32 13 098.

Wójt Gminy Jedlińsk

/-/ Kamil Dziewierz

Wstecz