Bioodpady - ankieta

Zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Jedlińsk w 2022 roku.

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy w Jedlińsku przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnioną ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Jedlińsku, Referat Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. nr 03 lub wysłać na adres e-mail: wioleta.siwiarek@jedlinsk.pl bądź dostarczyć do sołtysa do 28 lutego 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 32 13 098.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, Referat Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. nr 03.

Wstecz