Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Urząd Gminy w Jedlińsku przypomina o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jedlińsk.

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki. Wójt został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:

  • posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podczas kontroli będzie sprawdzane, czy ilość wywiezionych za pośrednictwem podmiotu uprawnionego nieczystości ciekłych pokrywa się z ilością pobranej wody w danym okresie. Pod uwagę będzie brane zużycie wody według wskazań licznika lub norma wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. W celu ułatwienia gminom przeprowadzania kontroli ustawodawca nałożył na podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe i osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązek przedkładania kwartalnego sprawozdania z wykazem właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości.

Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w Urzędzie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków winni wypełnić ten obowiązek.

Obowiązek ten wynika z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 t.j), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Gminy oraz w pok. nr 03 Urzędu Gminy w Jedlińsku

Urząd Gminy w Jedlińsku informuje, iż ruszają kontrole w zakresie posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat (rachunki, faktury), potwierdzające częstotliwość ich opróżniania.

Do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 Prawa Ochrony Środowiska. Zgodnie z nimi, kontrolujący jest upoważniony między innymi do żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Nowelizacją został również wprowadzony przepis karny, zgodnie z którym, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie ww. kontroli podlega karze grzywny.

 Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Jedlińsk. Lista takich przedsiębiorców została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlińsk w zakładce: ochrona środowiska – wykaz podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe.

Przypominamy o obowiązku podłączenia nieruchomości do zbiorowej sieci na terenach skanalizowanych w miejscowościach: Jedlińsk, Wola Gutowska, Jedlanka, Piaseczno oraz do nowo wybudowanej sieci w miejscowości: Wsola, Wielogóra.

Wstecz