Nazwy ulic w Jedlance

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości i mieszkańców Jedlanki, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w miejscowości Jedlanka.

W najbliższym czasie, każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości (wg ewidencji gruntów) otrzyma pisemne zawiadomienie o nowym adresie. W związku z powyższym informuje o wynikającym z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na budynku lub na ogrodzeniu (bramie) nieruchomości, tablicy z nadanym numerem porządkowym w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Tablice z numerami porządkowymi powinny być czytelne, widoczne oraz utrzymane w należytym stanie.

Po otrzymaniu zawiadomienia o nowym adresie mieszkańcy są zobowiązani do zgłoszenia zmiany adresu m.in. w następujących instytucjach:

URZĄD SKARBOWY:

  •  osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2022 podając nowy adres lub wypełniając zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą zgłaszają zmianę składając zgłoszenie CEIDG-1; w wybranym urzędzie gminy/miasta lub drogą elektroniczną np. poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Aktualizacja, która zostanie zgłoszona za pośrednictwem CEIDG równocześnie jest zgłoszeniem zmiany adresu do GUS, Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS.

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

  • osoby zatrudnione - zmianę adresu zgłasza pracodawca po uprzednim powiadomieniu go przez pracownika
  • osoby zarejestrowane jako bezrobotne – zmianę adresu zgłasza Urząd Pracy po uprzednim powiadomieniu przez osobę zarejestrowaną
  • emeryci i renciści -zmianę zgłaszają osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika na druku ZUS-EZP

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO:

  •  poprzez oświadczenie składane osobiście lub przesłane pocztą 

 

PRACODAWCA/URZĄD PRACY/SZKOŁA/UCZELNIA:

  •  według indywidualnych zasad

 

REJESTR GRUNTÓW

Starostwo Powiatowe w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Graniczna 24, 26 – 600 Radom. Jeżeli wcześniej nie nastąpi zmiana z urzędu. Zmianę adresu zgłasza właściciel nieruchomości, osobiście lub pocztą na druku: „Zgłoszenie zmian danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków”.

 

DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

Starostwo Powiatowe, Wydział Komunikacji, ul. T. Mazowieckiego 7 26 – 600 Radom (uwaga! to zgłoszenie podlega opłacie)

DOSTAWCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU

osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy: osobiście, za pośrednictwem internetowego BOK lub pocztą

  

ZGŁOSZENIA NALEŻY TAKŻE DOKONAĆ W INNYCH INSTYTUCJACH…


…z którymi zawarliście Państwo różne umowy np. banki, ubezpieczenia, firmy telekomunikacyjne, a także w ośrodku zdrowia i innych miejscach, z których usług Państwo korzystacie.

Po otrzymaniu zawiadomień proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na podawanie nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Urzędowa zmiana adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego (nowe dowody nie posiadają adresu zameldowania), paszportu ani prawa jazdy.

Mimo wszelkich trudności, które nastąpią w początkowym okresie zmiany adresów liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców, ułatwi gościom oraz firmom kurierskim poruszanie się po miejscowości Jedlanka, a przede wszystkim pomoże w szybkim dotarciu do mieszkańców, służbom ratunkowym takim jak pogotowie, policja i straż pożarna, od których zależy bezpieczeństwo i niejednokrotnie życie mieszkańców.

Wstecz