Projektu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Konsultacje społeczne Projektu  Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści społeczne.

W III etapie Konsultacji Społecznych nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

 Konsultacje społeczne trwają do 25.07.2023 r.

Etap III – wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Etap prowadzony w formie anonimowego formularza uwag do projektu, który należy złożyć w terminie od dnia 21.06.2023 r. do dnia 25.07.2023 r., czyli w terminie nie krótszym niż 35 dni po wyłożeniu dokumentu, w formie:

  • elektronicznej na adres: jedlinsk@jedlinsk.pl
  • papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jedlińsku: Jedlińsk, ul. Warecka 19,

Wstecz