OGŁOSZENIE 

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na zbycie nieruchomości

Przedmiotem przetargu  jest sprzedaż:

 Nieruchomości położonej w Jedlińsku przy ul. Energetyków oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 446/1 o powierzchni 2781,00 , zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz budynkiem gospodarczym z garażami, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą  nr RA1R/00094249/6.

Cena wywoławcza wynosi 213 600,00  złotych netto (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sześćset złotych).

 Wadium: 22 000,00  zł PLN (słownie : dwadzieścia dwa tysiące złotych).

 Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów  i usług (t.j. Dz. U.    2018.poz.2174 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadia należy wpłacać do dnia 17.10.2023r.  na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. 44 1240 4416 1111 0000 4960 2706   

   

 

 

 

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy dostarczyć do dnia 18.10.2023 roku do godz. 12.00 do Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 3, parter.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.10.2023r. o godz. 1300 w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna (adres jak wyżej), sala konferencyjna, parter.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, oraz formularz ofertowy, dostępne są na stronie internetowej  https://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci  w zakładce Oddział Skarżysko-Kamienna.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w siedzibie Oddziału w Skarżysku-Kamiennej w godz. 8.00 - 14.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Radosław Śledziowski – tel. 41/2526378.

 Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminów, unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Wstecz