Kwalifikacja wojskowa 2024

Stosownie do § 3 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. poz. 440) i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. ( Dz. U. poz. 2473 ) informujemy, że kwalifikacja wojskowa na terytorium województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona w dniach od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2005 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 2000—2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu  na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek  o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji;

4. Kobiety urodzone w latach 1997—2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą szkolę zawodach, o których mowa  w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej;

6. Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt 1, 2, 3a, 3b ,5, 6 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Jedlińsk przeprowadzona zostanie:

  • w siedzibie:  Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Radomiu przy ulicy T. Mazowieckiego 7 (Starostwo Powiatowe II piętro)                    
  • w dniach: od 12 do 14 lutego 2024 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie ściśle określonym w wezwaniu.

Na kwalifikację wojskową koniecznie zabierz ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy).
  • posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej)
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwego terytorialnie Wojskowego Centrum Rekrutacji. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności "B" nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim  i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności "A", "D" lub "E".

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej ma możliwość ubiegania się o wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, tj.:

  1. Zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki – w 2024 r. kwota rekompensaty wynosi 120 zł za każdy dzień;
  2. Zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.