28 marca 2024 r. odbyła się LXII sesja Rady Gminy Jedlińsk, na której podsumowano mijającą kadencję.

Obecna kadencja rozpoczęła się od pierwszej sesji, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 roku.

Kończąca się kadencja była wyjątkową ze względu na wiele aspektów. Po pierwsze Parlamentarzyści zdecydowali że kadencje będą 5-letnie, następnie zdecydowano o przesunięciu daty wyborów na wiosnę 2024 roku, co w praktyce oznaczało 5,5 roku pracy Rady Gminy jako organu stanowiącego.

Ponadto trzeba było mierzyć się z problemami, na które nikt nie był przygotowany, czyli Pandemia COVID-19, kryzys uchodźczy w wyniku wojny na Ukrainie, rosnąca inflacja.

Mimo tego udało się zrealizować szereg przedsięwzięć, które w znaczny sposób wpłynęły na komfort życia mieszkańców Gminy Jedlińsk.

Rada Gminy Jedlińsk obradowała na 62 sesjach, podczas których rozpatrzonych było 442 projekty uchwał, a podjęto ich 430.

Radni łącznie złożyli 41 interpelacji.

W trakcie trwania kadencji rozpatrywano 10 skarg, 17 petycji i 20 wniosków.

W Radzie Gminy funkcjonowały Komisje stałe w ilości siedmiu. Były to:

 1. Komisja Rewizyjna
 2. Komisja Skarg Wniosków i Petycji
 3. Komisja Budżetu i Finansów
 4. Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Gminy
 5. Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 6. Komisja Polityki Społecznej
 7. Komisje doraźne

 Wśród najważniejszych uchwał podjętych w tej kadencji znalazły się:

 1. Plan zagospodarowania przestrzennego szczególnie w strefie oddziaływania turbin wiatrowych.
 2. Statut Gminy Jedlińsk.
 3. Statuty jednostek pomocniczych Gminy – czyli 31 sołectw, pozwoliło to na to aby wybory na sołtysów mogły odbyć się po wyborach do Rady Gminy Jedlińsk.
 4. Planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk.
 6. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk.
 7. Gminny Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlińsk.
 8. Strategia rozwoju Gminy Jedlińsk.
 9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 10. Program współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi.
 11. Uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Jedlińsk.
 12. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
 13. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania Narkomanii.
 14. Program dysponowania zasobem mieszkaniowym w Gminie Jedlińsk.

W trakcie minionej kadencji Samorząd Gminy Jedlińsk przeprowadził inwestycje i remonty na łączną kwotę przeszło ponadto 110 mln złotych. (Sprawozdanie Wójt)

W związku z zakończeniem kadencji Rady Gminy Jedlińsk, chcę złożyć podziękowania Wszystkim, którzy w sposób szczególny swoją wiedzą, umiejętnościami, zaangażowaniem i pracą samorządową przyczynili się do tworzenia lokalnego prawa dla dobra i na rzecz społeczności Gminy Jedlińsk.

Chcę bardzo podziękować Wszystkim Radnym, którzy na początku kadencji obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali na Przewodniczącego Rady. Cieszę się że wystarczyło mi na tyle sił aby samodzielnie poprowadzić wszystkie sesje.

Chcę także podziękować przedstawicielom organu wykonawczego i w tym momencie będę wyrazicielem całej Rady, Dziękuje Panu Wójtowi, Panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik za współpracę przez wszystkie lata tej kadencji. Dziękuje także wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za realizację określonych zadań na rzecz Gminy.

Dziękuję także za współpracę wszystkim Dyrektorom Szkół, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych naszej Gminy wraz z ich pracownikami, dziękuję także wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim, przedstawicielom wszystkich organizacji a także mieszkańcom naszej Gminy.

Dziękuję także pracownikom Biura Rady, z którymi miałem przyjemność pracować w celu przygotowania i prowadzenia obrad sesji.

 

Łukasz Kurek

Przwodniczący Rady Gminy Jedlińsk

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 036
 • 038
 • 039
 • 040
 • 042
 • 043
 • 044
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057

Wstecz