Przypominamy
o złożeniu zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku osobiście pokój nr 3, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: i.owczarek@jedlinsk.pl

Druki do pobrania:

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz podmiotów, które świadczą usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych dostępny jest na stronie: www.jedlinsk.pl/159,ochrona-srodowiska

Przypominamy, również o obowiązku zgłaszania do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym organom zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji, druk dostępny na stronie: www.jedlinsk.pl/289,ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych

Wstecz