INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH WYTWARZAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

            Wójt Gminy Jedlińsk informuje, iż przystępuje do kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych gdzie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach taki obowiązek występuje co najmniej raz na 2 lata. Dotyczą one wyłącznie właścicieli nieruchomości, których nie obejmuje system gminny. 

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 399),  właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez uprawniony podmiot posiadający aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Jedlińsk, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za tę usługę.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Jedlińsk  są dostępne  na stronie internetowej www.jedlinsk.pl w zakładce: GOSPODARKA ODPADAMI → WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, warsztaty, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Jeżeli dotychczas właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie zawarł umowy na odbiór odpadów komunalnych, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku.

W trakcie kontroli właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany będzie do okazania:

  • umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z wybranym podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jedlińsk,
  • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi od stycznia 2024 r. (rachunki, faktury)

Kontrole prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku, zarówno
w terenie, jak i korespondencyjnie.

UWAGA!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykułem 6 ust. 1c  wprowadziła obowiązek, że umowy na odbiór odpadów komunalnych muszą zapewniać odbiór wszystkich  frakcji odpadów,  zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk. 

Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych powinna zostać dostosowana  do obowiązujących wymagań  określonych  w ustawie.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Brak posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Wstecz