Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Jedlińsku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlińsk, informuję, że od 23.01.2024 r. do 05.02.2024 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok.  04 (Referat Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Gruntami) przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlińsk.

O bezpłatny odbiór i utylizacje ubiegać się mogą osoby będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk.

Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m2 lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy w Jedlińsku niezbędne załączniki.  

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 04 oraz na stronie internetowej www.jedlinsk.pl.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (48) 32-13-098.

 

Wójt Gminy Jedlińsk

/-/ Kamil Dziewierz

Wstecz