ASI - Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego

Tytuł projektu: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

Beneficjent: Województwo Mazowieckie wraz z Partnerami (w tym Gmina Jedlińsk)

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego. Do Projektu ASI przystąpiło 203 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. – Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych

na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy

z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

 • wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Projekt ASI będzie wykorzystywać rezultaty projektów:

 • Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
  i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
 • Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
  dwudzielności potencjału województwa.
 • Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa.
 • GEOPORTAL 2.
 • Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

 Wartość projektu: 98 033 885,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 76 314 736,66 zł

Wkład własny Województwa Mazowieckiego i partnerów 19 652 453,64 zł (w tym 919 627,93 PLN dla Gminy Jedlińsk)

Więcej informacji: http://geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html