Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego na formularzu stanowiącym załącznik do procedury - do pobrania poniżej ».
 2. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia,
 3. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Jedlińsk.
 5. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, jeżeli akt nie został sporządzony w USC Jedlińsk (dla osób pozostających w związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdowców i wdów)
 6. Poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Sposób załatwienia:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być ZŁOŻONY OSOBIŚCIE. Składającemu wniosek wydaje się poświadczenie złożenia wniosku, które podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego. Także osobiście odbiera się dowód. Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej, osoba ta składa wniosek w obecności rodziców lub opiekuna prawnego, dowód osobisty odbiera również rodzic lub opiekun prawny.


Termin załatwienia:

30 dni. Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedziałna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. - O ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. nr 47 poz. 384)

Uwagi:

 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia, a od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia, zaś na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
 2. Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.
 3. Dowód osobisty wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy według miejsca pobytu stałego osoby, która się o niego ubiega, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca stałego pobytu tej osoby.
 4. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony.
 5. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
 6. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jedlińsk lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Druk do pobrania:

pdf.pngWniosek o wydanie dowodu osobistego

doc.pngWniosek o wydanie dowodu osobistego - wersja edytowalna

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 2.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak