Wymiana dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

  1. Dotychczas posiadany dowód osobisty.
  2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego stanowiący załącznik do procedury - do pobrania poniżej ».
  3. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  4. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Jedlińsk.
  5. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, jeżeli akt nie został sporządzony w USC Jedlińsk (dla osób pozostających w związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdowców i wdów)
  6. Poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. by.

Sposób załatwienia:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE. Składającemu wniosek wydaje się poświadczenie złożenia wniosku, które podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego. Także osobiście odbiera się dowód. Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej, osoba ta składa wniosek w obecności rodziców lub opiekuna prawnego.


Termin załatwienia:

30 dni. Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. - O ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. nr 47 poz. 384)

Uwagi:

1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (w razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę),
  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby oraz upływu terminu ważności dowodu osobistego (w razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę).

2. Składanie wniosku i odbiór dowodu wymaga osobistego stawiennictwa osoby starającej się o wydanie dowodu osobistego.
3. Osoby w wieku 13 – 18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.
4. Osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, może być wydany dowód osobisty na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów.
5. Zgłaszając się po odbiór dowodu osobistego należy mieć przy sobie potwierdzenie przyjęcia wniosku otrzymane w dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego i dotychczasowy dowód.
6. W razie zmiany danych - nazwiska, imienia, bądź adresu zameldowania - należy wymienić dowód osobisty. Jeżeli wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego nie zostanie złożony, dowód z nieaktualnymi danymi po 3 miesiącach od dokonania zmiany zostanie unieważniony "z urzędu" bez powiadomienia o tym właściciela dowodu. W przypadku polaków przebywających za granicą, którzy zgłosili swój wyjazd w Urzędzie Gminy nastąpi to po czterech miesiącach.
7. Wniosek o wydanie nowego dowodu należy złożyć również w przypadku utraty ważności dowodu osobistego.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jedlińsk lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Druk do pobrania:

pdf.pngWniosek o wydanie dowodu osobistego

doc.pngWniosek o wydanie dowodu osobistego - wersja edytowalna

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 2.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak