Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydawanych i odbieranych dowodów

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udostępnienie danych.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Sposób załatwienia:

Udostępnienie bądź odmowa udostępnienia danych. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.


Termin załatwienia:

7 dni, natomiast w przypadku wydania decyzji - miesiąc.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł. W formie zaświadczenia wydaje się dane osobowe dotyczące wnioskodawcy.
 2. Osoby, jednostki organizacyjne i inne podmioty określone w art. 44 h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) mają obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 4 % kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracownika, określoną w odrębnych przepisach – tj. 31,00 zł.
 3. Udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku podlega opłacie którą ustala się według wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia ( Dz. U. Nr 62, poz. 564 ).
 4. Płatne w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy) - 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 2. Art. 44 lit. h-i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 201, poz. 1702);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 62, poz. 564)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 )

Uwagi:

Wyciąg z art. 44 h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) – dane ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są niezbędne do realizacji zadań ustawowych, następującym podmiotom :

 • organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
 • organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, strażom gminnym (miejskim),
 • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w przepisach szczególnych, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych,

Dane te mogą być udostępniane:

 • osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą interes prawny,
 • jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
 • innym osobom i podmiotom jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych za zgodą osób, których dane dotyczą.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Czernichów. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Czernichów lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Druk do pobrania:

pdf.pngWniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydawanych i odbieranych dowodów

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 1.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak