Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

Pisemne zawiadomienie o utracie dowodu osobistego dokonane natychmiast po stwierdzeniu tego faktu.


Sposób załatwienia:

Osoba, która utraciła (w wyniku kradzieży, zagubienia, całkowitego zniszczenia) dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy, który od ręki wyda jej zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego.


Termin załatwienia:

Od ręki - przy udziale osobistym, bezpośrednim w urzędzie. Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dokumentu.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

Uwagi:

Wnioskodawca zgłasza się osobiście w sprawie wydania zaświadczenia lub przez pełnomocnika. Wnioskodawca musi udokumentować swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jedlińsk lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Druk do pobrania:

Brak


INNE: Brak